Joomla!

 • Betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • Betűméret csökkentése

Íriszkert Általános Iskola Házirendje

Házirend megtekintése pdf formátumban: letöltés

SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE

KÉSZÜLT 2014-BAN

 

1.Bevezető

Ez a dokumentum a tanulókra,a pedagógusokra,az intézmény más alkalmazottjaira és a szülőkre terjed ki.

A házirend a tanulók iskolai magatartását szabályozza, a törvény által meghatározott jogi, pedagógiai célú erkölcsi normákat tartalmazza. Egyik alapja a közösségi élet kialakulásának, ezért megtartása mindenki számára kötelező.

 

2. Az intézmény neve és székhelye:

Szomódi Íriszkert Általános Iskola , 2896.Szomód Temető u.16/a

 

3. Az intézmény OM azonosítója: 031909

4. A munkarenddel kapcsolatos szabályok

4.1.Az iskola munkanapokon 6 órától 17 óráig tart nyitva.

Az esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak intézményvezetői engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 nappal engedélyt kell kérni.

4.2.Csengetési rend:

1.óra    8-8,45

2.óra    8,55-9,40

3.óra  10-10,45

4.óra  10,55-11,40

5.óra  11,50-12,35

6.óra  12,45-13,30

7. óra 13,40-14,25

8. óra 14,35-15,20

 

4.3.Az iskolában a tanítás reggel 8,00 órakor kezdődik. A tanulóknak 7,45-re kell érkezniük. Becsengetéskor a tanuló tanárát a helyén ülve, felszerelését előkészítve várja. A belépő tanárt és a hetesi jelentést állva fogadja. A szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak.

A tanulók tízóraijukat az óraközi szünetekben fogyasztják el.

Fűtési szezonban, illetve az ügyeletes nevelő utasításainak megfelelően váltócipőben kell az osztálytermekben tartózkodni!

A foglalkozások délután 16 óráig tartanak. Az alsó tagozatban délután napközis foglalkozás keretében, a felső tagozatban tanulószobai foglalkozás keretében biztosítjuk a gyerekek felkészülését, a házi feladatok elkészítését.

Szakkörök, korrepetálások, projektek,sportolási lehetőségek biztosítása, művészeti nevelés lehetőségeinek megteremtésével biztosítjuk a gyerekek sokoldalú fejlődését. A délutáni órákról a távolmaradás kizárólag a szülő által az intézményvezetőnek címzett kérelem által, megfelelő indokok alapján lehetséges.

 

4.4. A tanórán kívüli foglalkozások formája,rendje:

A tanórán kívüli szervezett foglalkozások segítik az iskola célkitűzéseinek megvalósítását.

Az iskolában az alábbi tanórán kívüli foglalkozások vannak:

- napközis foglalkozások

- szakkörök

- korrepetálások,fejlesztő foglalkozások,felzárkóztató foglalkozások

- sportkör

- tanulószoba

- könyvtári foglalkozások

- egyéb iskolai foglalkozások

- kulturális rendezvények

- vetélkedők,tanulmányi versenyek

- hitoktatás

-DÖK rendezvények

 

A fenti foglalkozások helyét és időpontját az intézményvezető helyettes rögzíti a tanórán kívüli órarendben.

4.5.A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzenek. A hetes kötelessége a hiányzó tanulók jelentése, óra végén a tábla letörlése.

Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe,a hetesnek jelentenie kell az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek.

4.6. Naponta a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak, melyet a nevelő 3 nappal a megírás előtt jelez a tanulóknak.

4.7.Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket a padokra feltenni, a szemetet a padból kivenni.

4.8.Az óraközi szünetet biztosítani kell a tanulóknak, melyet Ők az udvaron, rossz idő esetén a tanteremben töltik az ügyeletes tanár felügyeletével.

4.9.Az iskolában ügyeleti rendszer működik, mely biztosítja a tanulók órák előtti és utáni felügyeletét. Az iskola épületében és a hozzátartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. Szünetekben és tanórák előtt a pedagógus ügyeletes munkáját diák ügyeletesek segítik. A két fő diákügyeletes kiválasztása a hetedik és nyolcadik évfolyamból történik és ez az adott osztály osztályfőnökének a feladata. A megbízás egy hétre szól.

4.10.Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola épületét.

4.11.Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben,blúzban,sötét nadrágban,szoknyában jelenjenek meg a tanulók!

4.12.Tilos szeszes ital és egyéb ártalmas szer behozatala és fogyasztása!

 

4.13.AZ ISKOLA EGÉSZ RERÜLETÉN TILOS A DOHÁNYZÁS!!!

 

4.14.Az iskola kulturális és ünnepi rendezvényei:

- Tanévnyitó ünnepély

- Megemlékezés az Aradi Vértanukról, Nemzeti ünnepeinkről( az 1956-os Forradalomról és az 1848-as forradalom és szabadságharcról)

- Mikulás

- Karácsony

- Farsang

- Magyar Kultúra Napja

- Költészet napja

-A természet ünnepei

- Hősök Napja

- Nemzeti Összetartozás Napja,Trianoni megemlékezés

-A 8.osztályosok búcsúztatása

- Tanévzáró ünnepély

 

5 Az intézmény létesítményeinek használata

A Diákönkormányzat , Intézményi Tanács és a Szülői Munkaközösség díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit.

Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a meghatározott nyitvatartási időben és a könyvtári házirendben leírtak szerint.

Az ebédlőben csak az ebédet igényelt tanulók tartózkodhatnak.

Mindenki köteles betartani a kulturált étkezés szabályait!

 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. Az iskola területén történő tartózkodás csak az ügy elintézéséig tarthat! Nem az iskola létszámába tartozó „ idegen” személy a hivatalos ügyintézésen túl csak előre megbeszélt, egyeztetett időben tartózkodhat az iskola épületében. Ilyenkor a takarító személyzet kíséretében keresheti fel az intézmény intézményvezetőjét vagy helyettesét, aki engedélyezheti az épületben tartózkodást

 

6. Beiratkozás, felvétel,átvétel az iskolába:

Az iskola első osztályába való beiratkozásnál a törvényi előírásokat vesszük figyelembe, speciális feltételek nincsenek.

A beíratáskor az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • születési anyakönyvi kivonat
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

Állandó bejelentett lakcím hiányában:

 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

-          regisztrációs igazolás (határozatlan időre), vagy

-          tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy

-          állandó tartózkodási kártya.

 

Az iskolai beíratás alkalmával be kell mutatni a gyermek TAJ-kártyáját.

Az okmányiroda által kiállított, a diákigazolvány igényléséhez szükséges ún. NEK-adatlapot is magukkal kell hozniuk.

 

A beíratáskor a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.

Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a következő dokumentumok valamelyike is szükséges:

 • szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról;
 • másik szülő halotti anyakönyvi kivonata;
 • gyámhivatal határozata;
 • bíróság ítélete.

 

A beíratás során kell arról is nyilatkozni, hogy a gyermek erkölcstant vagy hit- és erkölcstan tantárgyat választ-e a  tanévben.

 

-Hasonló az elbírálás rendje a felsőbb évfolyamokra - akár tanév közben - beiratkozó tanulók esetén. Ebben az esetben a pedagógus megállapítja a tanuló tudásszintjét, meghatározzuk az esetleges felzárkóztatás módját.

-A beiratkozást követően a felzárkózásra, az esetleges hiányok pótlására a tanuló haladékot kap.

-A felzárkóztatás a tanítók, szaktanárok, a napközis, tanulószobás nevelő segítségével, irányításával történik. A tanuló köteles részt venni a felzárkóztató foglalkozásokon, melynek eredményeiről, a fejlődés üteméről, illetve a felmerülő problémákról rendszeresen értesíti az osztályfőnök. A türelmi időszakban a teljesítményt eltérő ütemben, egyéni elbírálásalapján, esetenként szövegesen értékeljük. Ezt követően félévkor, ill. év végén már érdemjeggyel értékelünk. (kivéve az első évfolyamon és második évfolyamon félévkor).

A felvételi eljárás különleges szabályai

Iskolánkba felvesszük azt a tanköteles gyermeket, aki az iskola beiskolázási körzetébe (Szomód, Dunaszentmiklós) tartozik és az óvodai szakvélemény alapján felvehető. Felveszünk körzeten kívüli gyermekeket is, ha az osztálylétszám lehetővé teszi. A körzeten kívüli tanulók felvételénél elsőbbséget élvez:

- a gyermek HHH-s, HH-s , vagy SNI-s

- ha szülője intézményünkben dolgozik

- akinek régebb óta ide jár a testvére

- rendelkezik ideiglenes szomódi vagy dunaszentmiklósi  lakcímmel

- szülei Szomódon vagy Dunaszentmiklóson dolgoznak

Általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető, de sorsolás igen.

 

Körzeti iskola

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található .

 

Körzeten kívüliek felvétele

A további felvételi lehetõségrõl szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló idõszak elsõ napja elõtt - nyilvánosságra kell hozni.

Sorsolás

A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk.

A sorsolás időpontja: A beiratkozást követő  első munkanap

A sorsolás helyszíne: Szomódi Íriszkert Általános Iskola intézményvezetői iroda

A sorsolásban közreműködők:

 • A  sorsolás az érintett szülők számára nyilvános.
 • A Sorsolási Bizottság tagjai:
  - az alsós  munkaközösség vezetője,
  - a leendő elsős tanítók,
  - az intézmény vezetője, vagy helyettese,     
  -  jegyzőkönyvvezető

A sorsolás menete:

A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak.

A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről , valamint arról, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol.

Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül.

Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek.

A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill.

azoknak a nevét, akiket nem húztak ki ( fel kell olvasni a névsorokat ), majd ezeket is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás lebonyolítása során.

Értesítési kötelezettség:

A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján, ill. a beiratkozáskor értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről.

A szülőket írásban (tértivevényes levélben ) értesítjük a sorsolás eredményéről.

Az elutasítással kapcsolatos döntést HATÁROZAT-ba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. (Lásd: A jogorvoslat rendje pontot ).

A jogorvoslat rendje:

A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést.

( Köznevelési tv. 37.§ 38.§ és 40.§ )

A szabályzat közzététele:

A szabályzatot az érintettekkel a következő módon ismertetjük:

 • Hirdető      táblán való közzététel
 • Beiratkozáskor,      a kérvény beadásakor való figyelemfelhívás, bemutatás
 • A      honlapon való közzététel

7. A tanulók jogai:

-A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll, amely jogviszony az iskolába való beíratás napján jön létre.

-A tanulónak joga, hogy az intézményben biztonságban, egészséges környezetben neveljék, oktassák.

- Képességeinek, adottságainak, érdeklődésének megfelelő tanórán kívüli szervezett foglalkozáson vehet részt. A jelentkezés önkéntes, de ha jelentkezett, a tanév végéig járnia kell a foglalkozásokra.

- Joga, hogy tanulmányi versenyeken, szükség esetén korrepetálásokon vegyen részt.

- Testi és szellemi fejlődése érdekében állapotának megfelelő fejlesztésben vesz részt.

- Választó és választható a diákképviseletbe. A jogai gyakorlásához szükséges információkhoz hozzájuthat.

- Jogában áll az iskolai rendezvényeken részt venni, kirándulásokra, táborokra jelentkezni.

- Joga a témazáró dolgozatok írása előtt egy héttel annak témájáról és időpontjáról tájékoztatást kapni. Egy nap kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható.

- Osztályfőnökétől és szaktanáraitól, valamint az iskola vezetésétől tanulmányi, pályaválasztási és személyes kérdésekben segítséget kérhet.

- Joga véleményt nyilvánítani az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett.

 

-Emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani a lelki és fizikai erőszakkal szemben.

- A tanulónak joga és egyben kötelessége is, hogy az életkorának megfelelő, törvényileg előírt kötelező védőoltásokat megkapja.

-A tanuló joga,hogy használja az iskola könyvtárát.

8.A tanulók kötelességei:

-     Vegyen részt a kötelező és szabadon választott foglalkozásokon. Tegyen eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tanulmányi kötelezettségének.

 

-     Tartsa meg a tanórai és a tanórán kívüli iskolai foglalkozások rendjét!

 

-     Óvja saját és társai testi épségét! Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha balesetet illetve veszélyes állapotot észlel!

 

-     Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, valamint diáktársai emberi jogait  és testi épségét tartsa tiszteletbe!

 

-     Testi sértés alkalmazása fegyelmi szankciókat von maga után!

 

-     A tanuló köteles a rábízott taneszközöket, felszereléseket, valamint az iskola helyiségeit és a hozzá tartozó területeket rendeltetésszerűen használni, állagukat megóvni.

 

-     A tanuló az okozott kárt köteles megtéríteni, amely szándékos károkozás esetén a javítás, helyreállítás, pótlás teljes összegét jelenti.

 

-     A tanulók által az iskola területére engedély nélkül behozott tárgyakért felelősséget az iskola semmilyen körülmények között nem vállal. Engedély nélkül behozott tárgynak minősül minden olyan tárgy, eszköz, ami nem szükséges része a tanuló tanfelszerelésének.

 

-     A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon pontosan és hiánytalan felszereléssel jelenjen meg!

 

-     Az ellenőrző hivatalos okmány, melyet a tanuló köteles minden nap magával hozni, ennek elmulasztása büntetést von maga után.

 

-     A tanuló az iskolába magával hozott mobiltelefont, egyéb kép és hangrögzítésre alkalmas eszközt köteles az iskolába érkezve kikapcsolni, és azt a tanítási idő befejezéséig kikapcsolt állapotban tartani!

 

-     A napköziotthonos és egyéb foglalkozások szabályait be kell tartani, annak súlyos megszegése esetén a tanuló felelősségre vonásra számíthat.

-          Tanulókra  alkalmazandó szankciók házi feladat illetve eszköz és felszerelés hiány esetén:

-          Amennyiben a tanuló nem készíti el a házi feladatát vagy felszerelés nélkül jön iskolába, úgy fekete pontot kap figyelmeztetésül. Ha öt ilyen fekete pontot szerzett, úgy „kis” egyest írunk a naplóba fekete színnel, mely  egy felelet jeggyel egyenrangú értékkel bír.

 

 

9.A házirend megsértésének következményei:

 

A Házirendben foglalt általános szabályok és viselkedési normák megsértéséért

-          szóbeli figyelmeztetés jár, ha 1-2 alkalommal történik meg a vétség

 

-          írásbeli figyelmeztetés jár, ha ennél többször, vagy a vétség súlya azt   megkívánja

 

-          további fokozott fegyelmezetlenségért osztályfőnöki figyelmeztető, intő, rovó, intézményvezetői figyelmeztető, intő és rovó adható

-          ezen túlmenően ha a tanuló kötelességeit súlyosan, illetve kiemelkedő gyakorisággal megszegi, fegyelmi büntetésbe részesíthető . A fegyelmi büntetés lehet :

- szigorú megrovás

- tantestületi intés

- tantestületi megrovás

 

10. A fegyelmi eljárás megkezdése előtt az iskola kezdeményezi a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást, melynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslására. A megelőző eljárást a kötelességszegés tényének feltárása, az előzetes meghallgatás után az iskolaminden lehetséges esetben kezdeményezi. Az előzetes eljárás lehetőségéről és céljáról a fegyelmi eljárást lefolytató vezető szóban tájékoztatja az érintett tanulókat, kiskorú tanuló esetén írásban azok szüleit. A szóbeli tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a fegyelmi eljárás irataihoz kell csatolni. A kötelességszegő a tájékoztatástól, szülők írásos tájékoztatása esetén a levél kézhezvételétől számított 5 napon belül kérheti az előzetes eljárás lefolytatását. Amennyiben 5 napon belül nem érkezik kérelem az eljárásra, vagy azzal az egyik fél nem kíván élni, a fegyelmi tárgyalást folytatni kell.

 

-          A fegyelmi eljárás megindításáról a kiskorú tanuló szüleit értesíteni kell.

-          A büntetés fokáról az iskolavezetés dönt a tantestület, a diákönkormányzat, a szülő és a tanuló jelenlétében.

-          Az iskola tanulóinak fegyelmi eljárása előtti kötelező az egyeztetés!

-          32.§ (1) …biztosítani kell, hogy az iskolában szülői szervezet (közösség) és az iskolai,  diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást (a továbbiakban: egyeztető eljárás).

-          Egyeztető eljárás

-          Biztosítani kell, hogy a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást.

-          Egyeztető eljárás

-          Az egyeztető eljárás célja:

-          a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, az értékelés alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

-          Egyeztető eljárás

-          Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal:

-          - a sértett, (kiskorú sértett esetén a szülő,) és

-          - a kötelességszegő, (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért.

-          Szükséges feltétel: a két fél egyetértése.

 

-          Egyeztető eljárás MENETE

-          1. A sértett hozzájárulásával a kötelességszegő tájékoztatása a fegyelmi eljárás megindításáról   szóló levél útján.

-          2. Öt tanítási napon belül kérheti a kötelezettségszegő.

-          3. Legfeljebb 15 napon belül egyezség vagy fegyelmi indul.

-

-          Mediátor is bevonható.

-

-          Ki lehet a sértett:

-          - Tanuló (verekedés, lopás, megalázás…)

-          - Tanár (személyiségi jogai sérülnek)

-          - Más személy (házirend alapján sértetté vált).

 

-          Egyeztető eljárás eredménye

-          MEGÁLLAPODÁS

-          - Ha megállapodás született, a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.

-          - Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri az eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.

-          - Ha a felek a megállapodásban kikötik, a megállapodást az osztályközösségben, illetve a nagyobb közösségben meg lehet vitatni.

-

-          A fegyelmi tárgyalás menete

-          - A tanuló figyelmeztetése a jogaira.

-          - A diák terhére rótt kötelességszegés ismertetése.

-          - Bizonyítékok bemutatása (bizonyítási eljárás).

-          - Iratbetekintés, nyilatkozati, indítványozási jog.

-          - Diákönkormányzat véleményezési joga.

-          - Fegyelmi határozat hozatal.

-          - A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése.

-          A fegyelmi határozat meghozatalakor követendő elvek

-          - Jogszerűség elve

-          - Személyes felelősség elve

-          - Ártatlanság vélelme

-          - Bizonyítottság követelménye

-          - Személyre szabott büntetés elve

-          - Egy vétség egy büntetés elve

-          - Fokozatosság elve

 

A mulasztás igazolására vonatkozó helyi rendelkezések

Ha a tanuló az iskolai kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

Mulasztását igazoltnak kell tekinteni

-    Ha a tanuló előzetes engedélyt kapott távolmaradásra;

-    1-1 tanítási órától szaktanár engedte el;

-    1-3 tanítási napról az osztályfőnök engedte el.; (évi 1 alkalommal)

-    Ennél több napról (üdülés esetén) az intézményvezető adhat engedélyt.

. A távolmaradásról az előzetes engedélyt a szülőnek kell kérni levélben vagy a tájékoztató füzeten keresztül. Távolmaradás igazolása más formában nem fogadható el.

A tanuló előzetes engedély kérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolai foglalkozásokról (betegség, hivatalos idézés, közlekedési nehézségek, élősdivel való fertőzöttség, stb.) A tanuló szülője ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek, a napközi otthon vezetőjének lehetőleg még a hiányzás első napján.

A bejelentés elmaradása esetén az osztályfőnöknek intézkednie kell a mulasztás okának felderítésérre. Élősdivel való fertőzöttség megszüntetése után csak védőnői igazolás felmutatása esetén jöhet a tanuló iskolába. Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, orvosi bizonyítvánnyal igazolja mulasztását. Betegség után a tanuló csak orvosi engedéllyel járhat újra iskolába. Az igazolást köteles a tanuló iskolába jövetelének első napján bemutatni, melyet a tájékoztató füzetbe is be kell jegyezni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.

Eljárások az igazolatlan mulasztás esetén:

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan .Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásánál. A második igazolatlan nap után a jegyzőt kell értesíteni. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. A szülő 3 napot igazolhat.

 

 

-          Súlyos jogellenességnek minősül, ha a tanuló igazolatlanul hiányzik, engedély nélkül elhagyja az iskolát, saját és mások testi épségét veszélyezteti, társait fizikai vagy lelki erőszaknak teszi ki, társain nyerészkedik, vagy üzletel, öltözködése megbotránkoztató, viselkedése a közerkölcsöt és a jó ízlést sérti, egészségre ártalmas szert,/ dohányáru, alkohol, drog stb./ tart magánál, szándékosan rongál, a felnőttekkel tiszteletlenül beszél, velük szembeni magatartása durva, sértő.

11.A tanulók jutalmazásának formái:

 

Dicséretek:

Tanulmányi munkáért

-         iskolagyűlés előtti szóbeli dicséret

-         tanulmányi munkáért szaktanári dicséret,

-         közösségi munkáért osztályfőnöki dicséret, intézményvezetői és nevelőtestületi dicséret adható.

Tanulmányi és sportversenyekért:

- iskolai 1-3. helyezés:    5-ös érdemjegy

- területi 1-3. helyezés:  szaktanári dicséret

- megyei 1-3. helyezés: intézményvezetői dicséret

-országos 1-10. helyezés: nevelőtestületi dicséret

 

12.A tanításhoz kapcsolódó szabályok:

-          A tanulók tanítási napokon az iskola udvarán gyülekeznek 745-kor.

-          Az osztályba érkező nevelőt, látogatót felállva köszöntik.

-          Tízóraijukat az óraközi szünetekben fogyasztják el.

-          Fűtési szezonban mindig váltócipőben tartózkodnak a tantermekben, egyébként az ügyeletes nevelő utasítása a meghatározó.

-          Óraközi szünetekben jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az épületben tartózkodnak.

-          Az iskola épületét tanítási időben csak engedéllyel hagyhatják el a tanulók.

-          Távolmaradást igazolni az orvos, illetve évente három nap terjedelemben a szülő jogosult.

-          Távolmaradásra engedélyt 3 napig az osztályfőnök, ezen túlmenően az intézményvezető adhat.

-          Ha a tanuló betegség vagy egyéb nyomós ok miatt nem készült, azt jelentse az óra elején a szaktanárnak!

 

13.Az iskolai magatartás szabályai:

 

-          Az iskolába ápoltan, tisztán, életkorának megfelelő ízléses ruházatban és hajviselettel jelenjen meg!

-          A tanítási nap végén a termeket rendezetten hagyják el, a padokból a szemetet szedjék össze!

-          A hetesek ügyeljenek az osztály rendjére, felszerelésére, szellőztessenek, jelentsék a hiányzó tanulókat, tartsák tisztán a táblát!

-          Használják rendeltetésszerűen az iskola berendezéseit!

-          Mobiltelefont az iskola területén a diákoknak használni nem szabad.

Az iskolán kívüli rendezvényeken intézményünk tanulóinak ugyanazon elvárt        magatartást kell tanúsítani,mint az iskola falain belül.

A TANULÓK- MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK MINŐSÍTÉSE:

A magatartás, szorgalom minősítése része a tanulók értékelésének.

A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése az alábbiak szerint történik

 

A MAGATARTÁSBÓL ADOTT ÉRDEMJEGYEK FELTÉTELEI:

PÉLDÁS:

-          elfogadja az intézménynek, mint közösségnek a deklarált és valóságos értékvilágát,

-          példás viselkedésével elősegíti az új mikroközösségek alakítását önmegvalósításhoz, az értékminőségek vállalásához,

-          a Házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi,

-          nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tisztelettudó udvarias,

-          fegyelmezettsége nagyfokú, megbízható, pontos, segítőkész,

-           részt vesz az osztályközösség életében a rábízott feladatokat elvégzi, viselkedése ellen általában nincs kifogás,

-          új mikroközösségek alakítására általában nincs hatással,

-          a Házirendet megtartja,

-          nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tisztelettudó,

-          fegyelmezettsége megfelelő, általában megbízható, pontos, segítőkész.

VÁLTOZÓ:

-          közösségben csak vonakodva tevékenykedik, alakítására. nincs befolyással, viselkedésével szemben kifogás merül fel,

-          a Házirendet csak részben, figyelmeztetéssel tartja be,

-          nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben viselkedése kifogásolható,

-          fegyelme ingadozó, munkája pontatlan

 

ROSSZ:

-          Az intézmény értékrendszerét nem fogadja el, közösségek fejlődését hátráltatja, viselkedésével rossz példát  mutat társainak,

-          a Házirendet a figyelmeztetések ellenére sem tartja be,

-          nevelőivel, társaival, felnőttekkel szemben tiszteletlen, udvariatlan

-          Durván beszél, verekszik.

-          fegyelmezetlen, megbízhatatlan, viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; több alkalommal igazolatlanul mulaszt.

 

Szorgalomból adott érdemjegyek feltételei

 

A, tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról.

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell

jegyezni.

AZ iskolában szorgalom értékeléséneknek és minősítésének követelményei a

következők:

Példás (5) az a tanuló, aki:

-          képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;

-          tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;

-          a tanórákon aktív, szívesen vá11a1 többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;

-          munkavégzése pontos, megbízható;

-          a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;

-          taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.

(4) az a tanuló, aki:

-          képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmWy7 teljesítményt nyújt;

-          rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;

-          a tanórákon többnyire aktív;

-          többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken valórészvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;

-          taneszközei tiszták, rendezettek.

Változó (3) az a tanuló, akinek:

-          tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;

-          tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait ne; mindig teljesíti;

-          felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;

-          érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;

-          önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre

-          felügyelettel dolgozik.

Hanyag (2) az a tanuló, aki:

-          képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;

-          az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;

-          tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;

-          feladatait többnyire nem végzi el;

-          felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;

-          a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül;

-          félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen

-

14.A tanulókra vonatkozó anyagi kártérítési szabályok

-          Gondatlan károkozás esetén a tanuló gondviselőjét anyagi felelősség terheli,melynek mértéke nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 50%-át.

-          Ha a tanuló szándékosan kárt okoz,azt meg kell téríteni! Ennek maximális összege a mindenkori minimálbér ötszöröse lehet.

15.A javító és osztályozó vizsgák szabályai

Osztályozóvizsga szabályzata

 

A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához vagy adott tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha

 

- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet;

- külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az intézményvezető

engedélyezte számára az osztályozóvizsga letételét;

-felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga

letételére kötelezték;

- tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve,valamennyi tantárgyból);

- más iskolából lépett át, és az előzőkben nem tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) vizsga letételére kötelezték;

- a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott.

 

Osztályozóvizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni:

 

- Várható időpontjait az intézményvezető jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó,

illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel értesítést kap.

- Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető   osztályozóvizsga.

- Az osztályozóvizsga követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel

írásbeli tájékoztatást kap.

- Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

- Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a

törzslapba is a bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni. Az összevont osztályozóvizsga eredményeit évfolyamonként külön kell jegyzőkönyvbe foglalni, illetőleg a törzslapba és a bizonyítványba külön-külön kell minden évfolyam osztályzatát bevezetni.

-          Az eredményhirdetés az osztályozóvizsga jegyzőkönyvének átadásával történik.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők:

1-4.

évfolyam:

magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret.

5-6.

évfolyam:

magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv,természet

 

ismeret, idegnnnyenyelv nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn,német nyelvv

 

-          7-8.- évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv

Javítóvizsga szabályzata

 

Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek valamelyik tantárgyból az év végén megállapított osztályzata elégtelen volt, vagy az osztályozóvizsgán elégtelenre teljesített.

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni:

 

- A javítóvizsga helye az az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.

- A javítóvizsgára utasított tanuló az intézményvezető által megállapított napon javítóvizsgát tehet.

- A vizsga idejéről az intézményvezető a tanulót és annak szüleit írásban (pl. az iskola faliújságán, értesíti.

- A javítóvizsga követelményeiről a tanuló a vizsgára utalást követő egy héten belül írásbeli tájékoztatást kap.

- A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent.

 

- A rendkívüli okból, intézményvezetői engedéllyel elhalasztott javítóvizsgára készülő tanulónak részt kell vennie a következő felsőbb osztály tanulmányi munkájában, mulasztásait szabályosan igazolnia kell, munkáját a többi tanulóhoz hasonlóan kell elbírálni. A javítóvizsga sikeres letétele után a tanuló az osztálynak végleges tagja lesz, sikertelen vizsga esetén az előző osztályt kell megismételnie.

-Igazolatlan meg nem jelenés a vizsgán, vagy szabálytalanság miatti eltiltás

osztályismétlést von maga után.

 

- A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani.

 

- Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként az 5-6. évfolyamon legfeljebb 60 perc lehet,

7-8. évfolyamon 60-90 percig, 4. évfolyamon 40-60 percig terjedhet. Egy napon legfeljebb  két írásbeli vizsgát lehet tenni.

- A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.

Az elnöki teendőket az intézményvezető vagy megbízottja látja el. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie.

A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama 15 perc.

Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további felkészülési idővel. Végső osztályzata a két felelet százalékos átlaga lesz.

 

- Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést ad (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli).

- Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem engedett eszközt használ, az intézményvezető a vizsga folytatásától eltilthatja. A vizsgája sikertelen és csak az osztály megismétlésével folytathatja tanulmányait. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére.

- A javítóvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik.

- A javítóvizsga díjtalan a vizsgázó számára.

- A javítóvizsga nem ismételhető meg.

 

- A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az

osztályfőnök írja be a törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az intézményvezető írja alá.

 

Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát követő napon.

 

16.Fakultatív hit és vallásoktatás rendje

-          Az intézménybe járó gyerekek tanórán kívüli időben a katolikus és református egyház által szervezett hitoktatáson vehetnek részt, és térítés nélkül használhatják az iskola tantermeit.

17.Tanulókra,dolgozókra vonatkozó óvó-védő szabályok

-          A nevelők az első tanítási napon a két osztályfőnöki óra keretében munka-és balesetvédelmi ,tűzvédelmi oktatásban részesíti a tanulókat,melynek rögzítése a naplóban történik.

-          A Munkavédelmi és Tűzvédelmi szabályzat betartása minden dolgozónak és tanulónak kötelező! E dokumentum  tartalmának megismertetése a tanulók esetében az osztályfőnök ,míg a dolgozók esetében a munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott feladata.

 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Az iskola dolgozóinak,feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan:

a.) Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a munkabiztonsági szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit.

b.) Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.

c.) A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.

 

d.) Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:

• A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell:

= az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,

= a házirend balesetvédelmi előírásait,

= a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét,

= a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.

• 'Tanulmányi kirándulások, túrák előtt,

• Közhasznú munkavégzés megkezdése előtt,

• Rendkívüli események után,

• A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók figyelmét.

 

e.) A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedésszabályaira,

f.) A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.

h.) Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat a munkabiztonsági szabályzat tartalmazza

i.)       Rendkívüli esemény (tűz, természeti katasztrófa; bombariadó, stb.) esetén az épület kiürítését, a szükséges intézkedések megtételét a tűzvédelmi szabályzat mellékletében található tűzriadó terv előírásai szerint kell elvégezni.

A tűzriadó tervben meg kell határozni:

• a rendkívüli esemény jelzésének módjait,

• a dolgozók, tanulók riasztásának rendjét,

 

• a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalóit (kiürítés, mentés, rendfenntartás, biztonsági szervek - rendőrség, tűzoltóság - értesítése, fogadásuk előkészítése, biztonsági berendezések kezelése),

• az iskola helyszínrajzát,

• az építmények szintenkénti alaprajzát (a menekülési útvonalakkal, a vízszerzési helyekkel, a helyiségeket és a veszélyességi övezeteket a tűzveszélyességi osztály feltüntetésével, közművezetékek központi elzáróival.)

Gyermekbalesetek megelőzése

Cél: tanulóink testi épségének megóvása az iskolában, otthon, üdülés, táborozás idején és a közlekedésben.

Fő feladatnak tekintjük a megelőzést!

 

 

18.A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái,rendje

-          A rendszeres egészségügyi ellátást és felügyeletet az iskolaorvos és iskola védőnő biztosítja.

Ezek a következők:

-          -szűrővizsgálatok

-          -közegészségügyi ellátás

-          -gyógytestnevelésre utaltak kiszűrése

-          -preventív ellátás

-          -higiéniai állapot szűrése

-          -kötelező oltások

 

19.Szociális és normatív kedvezmények

Tankönyvtámogatás, (ingyenes tankönyvre való jogosultság)

 

(A kedvezmények igénybevételére a hatályos törvények az irányadók.)

 

 

20. A tanulók véleménynyilvánítása,tájékoztatása.

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje

A tanulók véleménynyilvánítási joga a Diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesül.

Feladatok:

-Szeptemberben:

- DÖK tagok választása

-DÖK segítő pedagógus megbízásának felülvizsgálata

-DÖK közgyűlés

Javaslattételi jog:

- tanórán kívüli foglalkozások szervezése

- egy tanítás nélküli munkanap programja

Véleménynyilvánítási jog:

A tanulók az őket érintő kérdésekben ,a törvényi  előírásoknak megfelelően a diákönkormányzaton keresztül élhetnek vélemény nyilvánítási jogukkal. A DÖK vezetősége évfolyamonként 2-2 megválasztott osztály képviselőből és 2 fő segítő pedagógusból áll. A DÖK  havonta ülésezik,ahol a képviselők megfelelő tájékoztatást kapnak az iskolai programokról,az iskolai életről, eseményekről, versenyekről, pályázatokról,stb. és ahol elmondhatják kívánságaikat. Az éves munkaterv elfogadása előtt ki kell kérni a DÖK véleményét! Havonta iskolagyűlésen átfogó értékelést kapnak tanulóink az elmúlt egy hónap eseményeiről ,valamint az elkövetkező hónap terveiről. Az iskolagyűlést az intézményvezető tartja.

21.Ingyen tankönyv,térítésmentes tankönyv

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a könyvtáros által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.

 

 

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az intézményvezető tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az intézményvezető elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó jóváhagyását.

 

 

A tanuló anyagi felelősséggel tartozik az „ingyenesen” ,térítésmentesen biztosított  tankönyvekért. Amennyiben szándékosan megrongálja,vagy esztétikailag nem megfelelő állapotban adja vissza(firkálás, koszolódás,gyűrődés,stb.) meg kell térítenie az okozott kárt. A kár értéke: 1. év után a bekerülési költség 75%-a, második év után a bekerülési költség 50%-a, harmadik év után a bekerülési költség 25%-a. Negyedik év után selejtezhető.

A tartós„ingyenesen”, térítésmentesen kapható tankönyvek nyilvántartása az iskolai könyvtáros feladata. Az iskolai könyvtáros bevételezi a tartós  tankönyveket , pecséttel látja el és nyilvántartásba veszi. Tanév elején a tanulóknak azokat átadja, majd tanév végén visszavételezi.

 

22.A házirend nyilvánossága

A házirend hozzáférhető:

- Intézményvezetői irodában

- Osztálytermekben

- Iskolai Könyvtár

- Szomód Község Honlapján Intézmények fül alatt

 

Szomód, 2014. augusztus 25.

 

 

 

Beck Ottóné

intézményvezető

 

A házirend tartalma

 

1.Bevezető                                                                                                                       2

2. Az intézmény neve és székhelye                                                                                  2

3. Az intézmény OM azonosítója                                                                                    2

4. A munkarenddel kapcsolatos szabályok                                                                      2

5 Az intézmény létesítményeinek használata                                                                   4

6. Beiratkozás, felvétel,átvétel az iskolába                                                                      4

7. A tanulók jogai                                                                                                            7

8.A tanulók kötelességei                                                                                                  8

9.A házirend megsértésének következményei                                                               9

10. A fegyelmi eljárás                                                                                                      .9

11.A tanulók jutalmazásának formái                                                                               12

12.A tanításhoz kapcsolódó szabályok                                                                            12

13.Az iskolai magatartás szabályai                                                                                  12

14.A tanulókra vonatkozó anyagi kártérítési szabályok                                                  14

15.A javító és osztályozó vizsgák szabályai                                                                    15

16.Fakultatív hit és vallásoktatás rendje                                                                          17

17.Tanulókra,dolgozókra vonatkozó óvó-védő szabályok                                              17

18.A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái,rendje                                   19

19.Szociális és normatív kedvezmények.                                                                         19

20. A tanulók véleménynyilvánítása,tájékoztatása                                                          19

21.Ingyen tankönyv,térítésmentes tankönyv                                                                   20

22.A házirend nyilvánossága                                                                                           21

 

Záradék:

A Szomódi  Íriszkert Általános Szomód Házirendjét a Szülői Munkaközösség a 2014.08.25-i értekezletén megtárgyalta és elfogadja,. Az iskola Házirendjét az iskola Diákönkormányzata 2014.08.25 -én elfogadásra javasolja. Az iskola Intézményi Tanácsa 2014.08.25-én véleményezte és elfogadásra javasolja.

 

 

 

……………………………….
Szülői Munkaközösség elnöke

 

 

 

……………………………….
Intézményi Tanács elnöke

 

……………………………….

Diákönkormányzat vezetője

 

……………………………….

Diákönkormányzat tagja

 

Az intézmény nevelőtestülete, és az alkalmazotti közössége az intézmény Házirendjében foglaltakkal egyetért és a 2014.08.25-ei értekezletén elfogadja.

 

 

 


……………………………  ……………………………….
Nevelőtestület tagja                                                                  Nevelőtestület tagja

 

 

 

 

.